Časový plán: Pondělí - Sobota - 08:00 - 18:00, Neděle - 08:00 - 14:00
420 771463857

Levitra Online

Tento lék Levitra je předepsán k léčbě erektilní dysfunkce

Použití, Dávkování, Nežádoucí účinky

Informace o lékařském přípravku Levitra.

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod na použití přípravku Levitra (Levitra). Tento návod popisuje přípravek Levitra s dávkováním tablet 5, 10, 20 miligramů. Pokud nebudete něčemu rozumět nebo budete mít otázky týkajíce se užívání tohoto přípravku poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Přípravkek Levitra. Všeobecný popis.

Přípravkek Levitra se používá k léčbě erektilní dysfunkce u mužů. Erektilní dysfunkce je definována jako neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý pohlavní styk. Účinná složka přípravku Levitra - Vardenafil.

Kvalitativní a kvantativní složení přípravku Levitra.

Levitra - potahované tablety, jedno balení muže obsahovát 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 potahovaných tablet. Jedna tableta obsahuje 5, 10 nebo 20 miligramů vardenafilum (ve formě hydrochloridu).

Základní vlastnosti Levitra a její účinky na organismus mužů

Erekce penisu představuje hemodynamický proces. Při sexuální stimulaci dochází k uvolnění oxidu dusnatého. Oxid dusnatý aktivuje enzym guanylátcyklázu, což vede ke zvýšeným hladinám cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP) v kavernózních tělesech. Výsledkem je relaxace hladkého svalstva kavernózních těles, umožňující zvýšený přítok krve do penisu. Hladina cGMP je regulována rychlostí jeho syntézy cestou guanylátcyklázy a rychlostí jeho degradace cestou cGMP hydrolyzujících fosfodiesteráz (PDE). Vardenafil je velmi účinný a selektivní inhibitor cGMP specifické fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), nejvíce zastoupené PDE v lidských kavernózních tělesech. Vardenafil významně zvyšuje účinek endogenního oxidu dusnatého v kavernózních tělesech inhibicí PDE5. Po uvolnění oxidu dusnatého v důsledku sexuální stimulace vede vardenafilem vyvolaná inhibice PDE5 ke zvýšení hladin cGMP v kavernózních tělesech. Sexuální stimulace je tedy pro příznivý terapeutický účinek vardenafilu nezbytná.

Farmakokinetické vlastnosti Levitra.

Levitra se poměrně rychle vstřebává a zpravidla, účinek léku začíná v 15-25 minut po podání. Efektivní trvání účinku léku je 4-5 hodin po požití. Maximální účinek Cmax je dosažen po jedné hodině (Cmax může byt dosážen v rozmezí od 30 do 120 minut). Je třeba poznamenat, že při užití vardenafilu potahované tablety po tučném jídle dochází ke snížení rychlosti absorpce a ke snížení dosažení Cmax. Příjem Levitra s normální stravou nesnížuje farmakokinetické vlastnosti vardenafilu.

Dávkování a způsob podání Levitra

Levtra se užívá perorálně, bez ohledu na příjem potravy. Levitra působí pouze v případě sexuální stimulace. Obvyklá dávka přípravku je 10 miligramů. Přípravek Levitra se uživá přibližně 25 až 60 minut před předpokládanou sexuální aktivitou. V případě, že pozitivní účinek pří této dávce není dosažen, dávka se zvýšuje na 20 miligramů (tato dávka se obvykle předepisuje pacientům s prostatektomii a cukrovkou). V případě, že pacient užívá jiné léky dávka Levitry je stanovená na 2,5 - 5 miligramů. Pacientům starším něž 65 let je doporučená dávka v 5 miligramů. Lékař může zvýšit dávku na konvenčních 10 miligramů, v závislosti na individuální snášenlivosti a účinnosti Levitry. Pacienti se středně těžkým poškozením jater by měli užívát doporučenou dávku v 5 miligramů. Neužívejte Levitru více než jednou denně. Maximální dávka Leviry je 20 miligramů denně.

Předávkování

Je znám jeden případ užití jednorázové dávky 80 miligramů vardenafilu (potahované tablety) za den, aniž by byly zaznamenány závažné nežádoucí účinky. Při užívání vardenafilu ve vyšších dávkách a častěji než bylo doporučeno (40 mg potahované tablety 2x denně) byly hlášeny silné bolesti zad. V případě předávkování je třeba podle potřeby provést standardní podpůrná opatření.

Kontraindikace a doporučení pro příjem Levitry u pacientů s chronickým onemocněním.

Levitru neměly by užívát:

 • muži s těžkým kardiovaskulárním onemocněním, pro které není sexuální aktivita vhodná
 • muži, kteří v nedávné době prodělali infarkt myokardu anebo cévní mozkovou příhodu
 • pokud je krevní tlak u pacienta v klidu pod 90 mm Hg
 • v případě, že u pacienta je pozorován a diagnostikován nekontrolovaný vysoký krevní tlak
 • pokud je u pacienta diagnostikováná nestabilní angina pectoris
 • jestliže je u pacienta diagnostikován vrozený prodloužený QT interval
 • pacienti s obstrukcí výtokové části levé komory, např. s aortální stenózou nebo 4 idiopatickou hypertrofickou subaortální stenózou
 • pacienti s mírným až středně těžkým jaterním poškozením
 • pacienti s diagnostikováným terminálným stadiem onemocnění ledvin vyžadujícím dialýzu
 • pacienti s dědičním hereditárním degenerativním poškozením sítnice jako např. retinitis pigmentosa v anamnéze
 • pacientům májícím nějakou deformitu (změnu tvaru) penisu. Mezi tyto stavy patří tzv. angulace, Peyronieho choroba a kavernózní fibróza
 • pacientům trpícím onemocněním, při kterém může docházet k přetrvávající erekci, která neodeznívá (priapismus). Mezi tato onemocnění patří srpkovitá anémie, mnohočetný myelom nebo leukémie
 • pacientům trpícím žaludečními vředami
 • pacientům trpícím poruchou krvácivosti
 • jestliže pacient je alergický (přecitlivělý) na vardenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku Levitra
 • jestliže pacient užívá léčivé přípravky obsahující nitráty, jako např. nitroglycerin k léčbě anginy pectoris nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např. amylnitrit
 • jestliže pacient užívá ritonavir nebo indinavir léky užívané k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV)
 • Přípravek Levitra není určen pro ženy a děti do 16 let

Nežádoucí účinky Levitra

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout během užívání léku:

 • U pacientů se mohou vyskytnout bolesti hlavy, poruchy vidění, závratě, zvýšený tonus ve svalech, ospalost

Méně časté:

 • dyspepsie, nevolnost, zvýšení GGT
 • bolesti zad, rýma, otok hrtanu, bolesti svalů, zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením jakékoli léčby erektilní dysfunkce by měl lékař zhodnotit kardiovaskulární stav pacienta, neboť sexuální aktivita může být spojena s určitým stupněm kardiovaskulárního rizika. Než se dostanete za volant, ujistěte se, že váš stav po užití připravku Levitra je normální a že nežádoucí účinky popsané výše nejsou pozorovány. Neužívejte Vardenafil (který je účinou složkou Levitra) v kombinaci s jinou léčbou erektilní dysfunkce (sildenafilem a tadalafilem) protože studie účinků takového lečení nebyly provedeny.

Doba použitelnosti a podmínky skladování Levitra.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Doba použitelnosti Levitra je stanovena na dobu tří let od daty výroby. Skladujte tablety v suchém místě při teplotě do 30 stupňů Celsia.