Časový plán: Pondělí - Sobota - 08:00 - 18:00, Neděle - 08:00 - 14:00
420 771463857

cialis (tadalafil)

Cialis je lék na základě tadalafilu

cialis (tadalafil)

Farmakologické účinky:

Cialis – je přípravek, obsahující Tadalafil. Tadalafil je selektivní a reverzibilní inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) specifické pro cGMP (cyklický guanosin-monofosfát). Zatím co při sexuální stimulaci dochází k lokálnímu uvolnění oxidu dusnatého (NO), inhibice PDE5 tadalafilem zvyšuje hladiny cGMP v corpus cavernosum. Tento proces vede k uvolnění hladkého svalstva, přítoku krve do tkání penisu, a tím k erekci. Tadalafil je neúčinný bez sexuální stimulace.

Působení tadalafilu na ostatní fosfodiesterázy je nepatrné. Cialis nemá žádný vliv na kardiovaskulární systém, funkce jater, kosterního svalstva a dalších orgánů. Tadalafil nemění kvalitativní charakteristiky spermií, nezpůsobuje změny hladiny testosteronu, folikulostimulačního a luteinizačního hormonu v krvi.

Cialis je neúčinný bez sexuální stimulace. Tadalafil vykazoval statisticky významné zlepšení schopnosti erekce a úspěšného pohlavního styku až do 36 hodin po užití přípravku, stejně jako i schopnosti dosažení a udržení dostatečné erekce již 16 minut po podání .

Účinná složka připravků – Tadalafil se po perorálním podání rychle vstřebává a průměrné maximální plazmatické koncentrace (Cmax) je dosaženo průměrně za 2 hodiny po podání. Rychlost a rozsah absorpce tadalafilu nezávisí na příjmu potravy, je tedy možné užívat přípravek CIALIS s jídlem i nalačno. 94% tadalafilu je při terapeutických koncentracích vázáno na plazmatické proteiny. Účinná složka připravků Cialis – Tadalafil je metabolizován převážně isoformou 3A4cytochromu P450 (CYP). Tadalafil je vylučován především ve formě neaktivních metabolitů, převážně stolicí a močí, průměrný eliminační poločas je 17.5 hodiny.

Terapeutické indikace:

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů.

Dávkování a způsob podání:

CIALIS je určen k vnitřnímu užití. Potahovaná tableta se užívá celá a zapíjí se dostatečným množstvím vody nebo čaje. CIALIS se může užívat nezávisle na příjmu potravy. Režim dávkování přípravekem Cialis určuje lékař. Obvyklé je předepsán příjem jedné potahované tablety 15-20 minut před předpokládanou sexuální aktivitou. Vzhledem k tomu, že účinek po jedné dávce přetrvává až 36 hodin, tableta může být použita i dříve. Maximální doporučená denní dávka je jedna potahovaná tableta Cialis.

Nežádoucí účinky:

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípravek CIALIS k léčbě erektilní dysfunkce byly bolest hlavy, dyspepsie. Zřidka se vyskitují bolest zad a bolest svalů, zrudnutí obličeje, nosní obstrukce, pocity popisované jako bolesti oka, hyperémie spojivek, závratě a angioedém. Ve vzácných případech může po užití přípravku CIALIS dojít k prodloužené a případně i bolestivé erekci. Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny by měli neodkladně vyhledat lékařskou pomoc . Není-li léčba priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence.

Kontraindikace:

Cialis se nepodává pacientům se známou přecitlivělostí na tadalafil.

Tadalafil je kontraindikován u pacientů užívajících organické nitráty.

Tadalafil není indikován k použití u žen a u děti mladší 18 let.

Přípravek CIALIS nesmí být užíván u mužů s onemocněním srdce a kardiovaskulárním onemocněním , pro které není sexuální aktivita vhodná, u mužů, kteří v nedávné době prodělali infarkt myokardu anebo cévní mozkovou příhodu. Také nesmí být užíván pacientem se srdečním selháním třídy 2, s nestabilní angina pectoris, nekontrolované hypertenze a srdeční arytmie, těžké hypotenze.

CIALIS je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako je angulace, kavernózní fibróza nebo Peyronieova choroba) nebo u pacientů trpících onemocněními, která mohou předisponovat ke vzníku pripapismu (jako je srpková anemie, mnohočetný myelom nebo leukémie).

Kromě toho je třeba dbát opatrnosti pří podání tadalafilu pacientům s těžkou nedostatečností funkce jater a ledvin. Při použití tadalafilu u pacientů léčených jakýmkoli alfablokátorem je také zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Účinky tadalafilu na jiné léky:

Použití tadalafilu u pacientů užívajících organické nitráty v jakékoli formě je zakázáno.

Nepředpokládá se, že by tadalafil vyvolával klinicky významnou inhibici nebo indukci clearance léčivých přípravků metabolizovaných cytochromem P450.

Kombinace použivaní Cialis a inhibitorů CYP3 A4 může zvyšovat plazmatické koncentrace tadalafilu. Zejména by měl být používán s opatrností tadalafil v kombinaci s ketakonazolem, ritonavirem, sachinavirem, erythromycinem a itrakonazolem.

Kombinace použivaní Cialis a induktorů CYP3 A4 zejména rifampicinu může snížit plazmatickou koncentraci tadalafilu v plazmě. Cialis při kombinovaném použití může zvýšit účinek antihypertenziv.

Předávkování:

Při užití nadměrných dávkek Cialisu byl konstatován vývoj nežádoucích účinků podobných jako při užití terapeutických dávek tadalafilu.

Žádný specifický antidotum není znám. V případě předávkování jsou nutná podle potřeby standardní podpůrná opatření. Hemodialýza zanedbatelně ovlivňuje eliminaci tadalafilu.

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Cialis neměl by být skladován více než 2 roky od daty výroby. Měl by být skladován v místnostech s teplotním rozsahem 15 až 30 stupňů Celsia.